Ansøgning

Ansøgningskrav

Der kan kun ansøges om aktiviteter, der falder inden for MVU-fællespuljens fokusområde.

Aktiviteterne skal gennemføres i et formaliseret samarbejde mellem Region Sjælland og Professionshøjskolen Absalon. Samarbejdet skal være mellem fagprofessionelle på arbejdspladser i Region Sjælland og på Professionshøjskolen Absalon samt eventuelt andre aktører, herunder universitetspartner, hvor relevant. Samarbejderne skal ske med involvering af forskere (ph.d.-niveau) hos begge parter.

Hovedansøger skal være den forskningsansvarlig leder (PI), der som udgangspunkt skal have en sygeplejefaglig baggrund. Hovedansøger skal derudover have en ph.d.-grad, være på mindst lektorniveau og være ansat på Professionshøjskolen Absalon eller i Region Sjælland.

Ansøgning til MVU-fællespuljen forudsætter, at den ansvarlige ledelse godkender, at projektet kan finde sted på institutionen og efter de vilkår, ansøgningen bygger på. Godkendelse sker via underskrift på ansøgningsskemaet.

Ansøgning om midler til ph.d.-projekter kræver tilknytning af en universitetsansat vejleder.

 

Ansøgning og frist

Ansøgningen skal som minimum indeholde:

 • En projektbeskrivelse. Der er følgende krav til projektbeskrivelsen:
  • Projektbeskrivelsen må max. være på 12.000 anslag inkl. mellemrum, fodnoter, tabeller og figurtekster, men ekskl. figurer og reference-/litteraturliste. Antal anslag anføres på første side.
  • Projektbeskrivelsen skal ud over en overordnet klar og afgrænset beskrivelse af projektets formål, tilrettelæggelse og udførelse indeholde følgende:
   • Projektets formål, herunder problemformulering og eventuelle hypoteser.
   • Projektets videnskabelige og samfundsmæssige perspektiv og relevans, herunder en vurdering af resultaternes forventede betydning for fremtidig forskning på området og den sundheds- og samfundsmæssig værdi.
   • Projektets teoretiske grundlag, centrale begreber og status over foreliggende viden/state of the art på området.
   • Projektets design og metode, herunder hvis relevant begrundelse for valg af metode og hvordan teori og begreber skal bruges i analysen.
   • Forskningsplan, herunder de praktiske muligheder for gennemførelse af projektet og en vurdering af projektets gennemførlighed. Der vedlægges en separat tidsplan, se herunder.
   • Projektorganisering (med specificering af lokal forankring) og samarbejde/relation med/til andre institutioner eller aktører på området.
   • Overvejelser omkring efterfølgende implementering af resultater og hvordan projektets resultater konkret forventes formidlet til relevante parter; både videnskabeligt og på anden vis.
   • Reference-/litteraturliste.
 • Et budget (benyt budgetskabelonen). Budgettet skal dække hele projektperioden og vise, hvad der søges om tilskud til, herunder aktiviteter på ansøgers egen institution og aktiviteter, der udføres af eventuelle andre deltagere. For at give et samlet overblik over projektets deltagersammensætning og økonomi, skal budgettet rumme oplysninger om alle deltagere med finansiel andel i projektet (egenfinansieret og/eller finansieret aktivitet).
  • Der udfyldes ét underark for hver af de partnere, der søges om midler til eller som bidrager med medfinansiering.
  • Eventuel medfinansiering fra hovedansøger og partnerinstitutioner skal fremgå af budgettet.
  • Hvis der er tale om et ph.d.-projekt, skal planen dække alle tre studieår.
  • Hent skabelonen her (Excel).
 • En tidsplan (Gantt-diagram) med oversigt over projektforløb. Tidsplanen skal klart og tydeligt beskrive projektets delmål, milepæle og succeskriterier. Hent eksempel her (Excel).
 • CV for hovedansøger (PI) og andre projektpartnere. Max. 2 A4-sider pr. person.
 • Publikationsliste for hovedansøger (PI) og andre projektpartnere. Som hovedansøger (PI) er det valgfrit, hvorvidt man vil indsende en fuld eller en selektiv publikationsliste. Andre projektpartnere: Max. 2 A4-sider pr. person.
 • Samarbejdserklæring fra samarbejdspartnere, der ikke bidrager finansielt.
 • Ved ph.d.-stipendier, der ønskes besat af navngivne personer, skal følgende vedlægges: karakterudskrift/eksamensbevis, CV (maks. 2 A4-sider) og eventuelt publikationsliste samt tilsagn fra ansvarlig universitetsvejleder og evt. forhåndsgodkendelse om optagelse på ph.d.-skole.
 • Ved ph.d.-stipendier, der ønskes besat af unavngivne personer, skal følgende vedlægges: tilsagn fra en relevant universitetsvejleder.
 • Ved postdocstipendier, der ønskes besat af navngivne personer, skal følgende bilag vedlægges: CV (maks. 2 A4-sider) og publikationsliste, ph.d.-bevis samt evt. tilsagn fra ansættende myndighed om ansættelse i tilfælde af bevilling.

Ansøgningen kan udarbejdes på dansk eller engelsk.

Hvis ansøgningen ikke efterlever formaliteterne beskrevet i opslaget, vil den kunne afvises administrativt.

Ansøgningen skal sendes ind af den forsker, der er ansvarlig for projektet og ansvarlig over for puljen i forhold til det ansøgte projekt (PI / hovedansøger).

 

Ansøg senest tirsdag den 25. april 2023 kl. 9.00

 

Ansøgningen med bilag skal indsendes samlet i én PDF-fil i ovennævnte rækkefølge til følgende e-mailadresse: mvu-faellespuljen@pha.dk. Budgettet skal, ud over at være inkluderet i den samlede PDF-fil, vedlægges som Excel-fil.

 

Ansøgninger, der modtages efter den 25. april 2023 kl. 9.00, tages ikke i betragtning.

Der kvitteres for de modtagne ansøgninger.

MVU-fællespuljen administreres af Professionshøjskolen Absalon

 

Spørgsmål til ansøgningen kan rettes til MVU-fællespuljens sekretariatet på: mvu-faellespuljen@pha.dk, tlf. 7248 1881.

 

Spørgsmål kan desuden rettes til:

Region Sjælland: Chefkonsulent Bo Borg Mikkelsen, bobm@regionsjaelland.dk, tlf. 9357 7617.

Professionshøjskolen Absalon: Forskningschef Kathrine K. Eriksen, kke@pha.dk, tlf. 7248 2646.