Det støtter vi

Fokusområde

Dette opslag henvender sig i særdeleshed til forskningsprojekter, der har fokus på de problematikker, som Region Sjælland står med og overfor og med baggrund i de data og temaer, der er beskrevet som problemområder for sundheden i regionen. Forskning målrettet borgere og patienter vil have prioritet.

Se mere om de problematikker og temaer i Region Sjælland, der falder inden for MVU-fællespuljens fokusområder, på siderne her:

Fokus vil i denne ansøgningsrunde være på projekter, der involverer hele forskningsmiljøer og mere seniore forskere med henblik på at styrke det tværinstitutionelle forsker-til-forskersamarbejde og på at løfte forskningskompetencerne bredt.

 

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om midler til dækning af direkte drifts- og lønudgifter i projektet. Der kan ikke søges om dækning af indirekte omkostninger. MVU-fællespuljen giver ikke støtte med tilbagevirkende kraft. Der kan derfor ikke søges om forskningsmidler til aktiviteter, der allerede er påbegyndt på det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse.

Puljemidlerne udgør som udgangspunkt kun en delvis finansiering af en konkret aktivitet, og partnerkredsen forventes at medfinansiere aktiviteten.

Det forventes, at projekterne omfatter substantiel forskningsaktivitet hos både Region Sjælland og Absalon.

 

Hvilke aktiviteter kan der søges om støtte til?

Der kan søges om to typer af støtteberettigede aktiviteter i denne ansøgningsrunde:

Modningsprojekter

Med finansieringsbehov på 100.000 – 250.000 kr. eksklusive en eventuel medfinansiering fra partnerkredsen og med en varighed på op til et år; herunder fx projekt-/protokoludvikling til ph.d.-projekter og som forstadie til udvikling af større projekter.

 • Programmet er et sygeplejefagligt forskningsprogram, der kan søges af etablerede forskere med henblik på projektmodning af kliniske forskningsprojekter, herunder fx ph.d.-projekter etableret som et samarbejde mellem Region Sjælland og Professionshøjskolen Absalon.
 • Modningsmidler kan søges til alle med sygeplejefaglig baggrund, der er på vej til/eller har ambitioner om at opnå formel forskningskvalificering, lektorkvalificering eller har andre kvalifikationer for at udøve forskning.
 • Hovedansøger skal være den forskningsansvarlig leder (PI), der som udgangspunkt skal have en sygeplejefaglig baggrund. Hovedansøger skal derudover have en ph.d.-grad, være på mindst lektorniveau og være ansat på Professionshøjskolen Absalon eller i Region Sjælland.
 • Ansøgning om midler til modning af ph.d.-projekter kræver tilknytning af en ansvarlig universitetsansat vejleder, der opfylder kravene til hovedvejlederfunktionen.

Større forskningsprojekter

Med finansieringsbehov på 1,5 – 4 mio. kr. eksklusive en eventuel medfinansiering fra partnerkredsen og en varighed på 1 – 3 år; herunder ph.d.- og postdoc-projekter.

 • Programmet er et strategisk sygeplejefagligt forskningsprogram, der kan søges af etablerede forskere til støtte af forskning inden for det sygeplejefaglige område inden for regionens forskningspolitiske prioriteringer og strategier.
 • Programmidlerne anvendes til finansiering af sygeplejefaglige forskningsprogrammer, der sammensættes på tværs af enten Region Sjælland, Professionshøjskolen Absalon og Syddansk Universitet (SDU) eller Region Sjælland, Professionshøjskolen Absalon og Roskilde Universitet (RUC).
 • Hovedansøger skal være den forskningsansvarlig leder (PI), der som udgangspunkt skal have en sygeplejefaglig baggrund. Hovedansøger skal derudover have en ph.d.-grad, være på mindst lektorniveau og være ansat på Professionshøjskolen Absalon eller i Region Sjælland.

Ansøgning om midler til ph.d.-projekter kræver tilknytning af en ansvarlig vejleder, der opfylder kravene til vejlederfunktionen, og en samlet vejledertilknytning med et fast tilhørsforhold til den afdeling, hvori forskningen udføres og kobling til forskningsmiljø og uddannelserne på Professionshøjskolen Absalon.

I et selvstændigt opslag, vil det også være muligt at søge følgende aktivitet i 2023:

Sygeplejefagligt tværgående delt professorat og docentur med SDU-tilknytning.

Bæredygtig forskning på et højt internationalt niveau. Støtte gives til et delt professorat og docentur til opbygning af et bæredygtigt sygeplejeforskningsmiljø i Region Sjælland.

 • Der er tale om et klinisk professorat og docentur som en delt stilling mellem forskning og klinik samt undervisning, hvor støtten gives til forskningsandelen (typisk 50 % af stillingen).
 • Bevillingen anvendes til opbygning og etablering af et kliniknært og murstensløst forskningsprogram under ledelse af en sygeplejerske, der har, eller kan opnå professor- samt docentgodkendelse, og som herigennem, via et eksemplarisk forskningsprogram, vil adressere kliniske problemstillinger, opbygge kompetencer og gennemføre og videreudvikle forskning på et højt internationalt niveau.
 • Professoratet / docenturet vil have primær base i klinikken og tilknyttes henholdsvis Professionshøjskolen Absalons Center for Sygepleje som docent med forsknings- og undervisningsopgaver samt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU (Institut for Regional Sundhedsforskning - IRS), der opslår stillingen og forestår den videnskabelige bedømmelse.
 • Ansøger skal have sygeplejefaglig baggrund og dokumentere et tæt samarbejde med de øvrige sundhedsvidenskabelige forskere fra Region Sjælland, der er ansatte på SDU samt forskere på Professionshøjskolen Absalon.

De nærmere rammer for ansøgning og oprettelse af delt professorat og docentur vil blive defineret af Fællesudvalget i dialog med SDU (IRS) og udmeldt senest i forbindelse med annoncering af det selvstændige opslag.