Bedømmelse

Bedømmelseskriterier

Overordnet bedømmes ansøgningerne på aktivitetens relevans, kvalitet og gennemførbarhed, samt på ansøgernes kvalifikationer og samarbejdsrelationens styrke og relevans.

Desuden vil følgende blive lagt til grund for bedømmelsen af den enkelte aktivitet:

Fokus og impact

 • Aktiviteterne skal ligge inden for MVU-fællespuljens fokusområde.
 • Aktiviteterne skal skabe impact i både klinisk praksis og professionsuddannelse samt bidrage med ny forskningsviden, herunder videnskabelige publikationer.
 • Aktiviteterne skal være anvendelsesorienterede og tage afsæt i konkrete udfordringer / videnbehov i den kliniske sygeplejefaglige praksis.
 • Herunder vægtes særligt aktiviteter, der forankres i og kan medvirke til at skabe og styrke forskningsmiljøer/-programmer med fokus på sygeplejefaglig forskning, samt aktiviteter, der kan understøtte forskningsbaseret udvikling i kliniske kontekster med veldefinerede udviklingsbehov, men uden væsentlige, eksisterende forsknings- og udviklingsressourcer.
 • Forskning målrettet borgere og patienter vil have prioritet.

Kvalitet og gennemførbarhed

 • Aktiviteterne skal være af høj forskningsmæssig kvalitet med god sammenhæng mellem mål og aktiviteter samt realistisk gennemførbare.

 

Bedømmelsesproces

Ansøgningerne bedømmes på baggrund af ovenstående bedømmelseskriterier. Der er nedsat et Fællesudvalg med et ligeligt antal repræsentanter fra Professionshøjskolen Absalon og Region Sjælland. Udvalget forbeholder sig ret til ikke at udmønte midlerne ligeligt i de forventede ansøgningsrunder. Ansøgere til denne ansøgningsrunde modtager tilsagn eller begrundet afslag via mail ultimo juni 2023. Bevillingerne tildeles PI’s institution.

Ansøgningerne i denne ansøgningsrunde forventes behandlet som følger:

 • Indledende screening af, om ansøgninger falder inden for opslagets formål og rammer og om kravene til ansøgninger er overholdt: april 2023.
 • Ekstern fagfællebedømmelse (kun ansøgninger om større forskningsprojekter): april-maj 2023.
 • Partshøring: medio maj 2023.
 • Fællesudvalgets afgørelse: medio juni 2023.
 • Svar på ansøgning: ultimo juni 2023.

 

Ekstern fagfællebedømmelse

I denne ansøgningsrunde vil type B ansøgninger (Større forskningsprojekter) blive sendt til individuel ekstern fagfællebedømmelse hos fagfællebedømmere med relevante kompetencer på seniorforskerniveau. De eksterne bedømmere vurderer ansøgningerne efter beskrevne og velkendte kriterier for god forskningskvalitet. Som udgangspunkt vil hver ansøgning modtage tre eksterne fagfællebedømmelser. Der tages forbehold for de tilfælde, hvor det viser sig umuligt at finde kvalificerede, eksterne bedømmere inden for behandlingsfristerne.

Når MVU-fællespuljen retter henvendelse til en forsker om at være ekstern bedømmer, præciseres puljens inhabilitetsregler over for den pågældende. Det understreges samtidig, at ansøgningsmaterialet er fortroligt, og at ansøger bliver gjort bekendt med bedømmelsen og bedømmernes identitet samt får tilbud om at kommentere eventuelle faktuelle fejl og misforståelser i bedømmelsen. Fagfællebedømmelserne vil blive sendt til partshøring hos ansøger.

 

Fællesudvalgets sammensætning

Region Sjælland:

 • Henrik Ancher Sørensen, Forsknings- og innovationschef
 • Lene Lauge Berring, lektor, MVU forskningsleder Psykiatrien, og næstformand for Region Sjællands Strategiske Forskningsråd
 • Susanne Lønborg Friis, Sygeplejefaglig vicedirektør, Sjællands Universitetshospital
 • Anne Grethe Larsen, Vicedirektør, Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse

Professionshøjskolen Absalon:

 • Sami Stephan Boutaiba, Forskningsansvarlig direktør
 • Daniel Schwartz Bojsen, Direktør, Sundhed, Social og Engineering
 • Kathrine Krageskov Eriksen, Forskningschef
 • Mia Fatum, Centerchef, Center for Sygepleje

Fællesudvalget overholder puljens inhabilitetsregler.